"Daję, abyś dawał"

Strona główna

Fundacja Do Ut Des cele statutowe realizuje według przyjętego modelu innowacji społecznej 4xW 

 WZAJEMNOŚĆ, WSPÓŁPRACA, WSPÓLNA PRZESTRZEŃ, WYMIANA INFORMACJI.


Fundacja swoje działania opiera na zasadzie wzajemności, które realizuje poprzez partycypację obywatelską, angażując do współpracy lokalne społeczności. Zorganizowane w Daleszynie Społeczne Gospodarstwo Rolne "Oaza Pod Lasem"  jest przestrzenią, w której realizowane są projekty i wdrażane są dobre praktyki. Z kolei powoływane media obywatelskie mają być narzędziem wymiany informacji i prezentowania na forum publicznym, bieżących problemów lokalnych społeczności.


ZASADA WZAJEMNOŚCI  


Tradycyjnie pojmowana zasada wzajemności zakłada, że w relacjach miedzy ludźmi dostarczenie człowiekowi pewnego dobra, czy wyświadczenie mu przysługi, powoduje u niego poczucie odwzajemnienia się. Staje się to pewnego rodzaju zobowiązaniem osoby obdarowanej do rewanżu w przyszłości. Takie zachowanie się określane jest zwrotem w języku łacińskim "do ut des", co oznacza w praktyce "daję, abyś dawał". Powołana do życia Fundacja Do Ut Des przyjęła nowatorską ideę zasady wzajemności polegającej na tym, iż fundacja wspierając swoich beneficjentów, w tym dzieci chore na raka, nie oczekuje od nich zmaterializowanego odwzajemnienia się, a jedynie spontanicznego podziękowania  lub szczerego uśmiechu. Ta nowa idea wzajemności jest bardzo ważnym i uniwersalnym elementem wszystkich realizowanych działań w ramach działalności statutowej prowadzonej przez fundację.

Zasada "do ut des" nie musi polegać na wymianie dóbr materialnych, czy też usług. W naszym przypadku zasada "daję, abyś dawał" ma jedynie na celu zyskanie społecznej aprobaty dla prowadzonych działań.



SPOŁECZNE GOSPODARSTWO ROLNE


Dla potrzeb realizowanych projektów, fundacja w ramach programu DAJEMY RADĘ wspólnie z  Organizacją Pożytku Publicznego spółką Mutual Credo sp. z o.o. prowadzi Społeczne Gospodarstwo Rolne "Oaza Pod Lasem" w Daleszynie 12 63-800 Gostyń.

W gospodarstwie prowadzona jest działalność na rzecz promocji rolnictwa społecznego i zielonych usług łączących rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne w obszarze zdrowia publicznego. Rolnictwo społeczne (zielone rolnictwo dla zdrowia) jest zaplanowanym przez fundację zespołem działań, wykorzystujących zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, tak aby wytworzyć świadczenia społeczne, takie jak rehabilitacja, terapia, chronione zielone miejsca pracy, uczenie się przez całe życie i inne działania przyczyniające się do integracji społecznej. Działania te, umożliwiając osobom w trudnej sytuacji życiowej ponowne wejście w kontakt z rolniczą działalnością produkcyjną i naturą, poprawiają ich stan zdrowia i prowadzą do ich włączenia społecznego. Jednocześnie te działania ułatwiają uczenie się, podnoszą samoocenę i tym samym, sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i obywatelskim.

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA


Fundacja na poziomie partycypacji obywatelskiej tworzy dla lokalnych społeczności sprzyjające warunki dla większego zaangażowania się i współpracy  pomiędzy sektorami administracji publicznej i samorządowej w zakresie tworzenia nowych przyjaźniejszych polityk na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.tworzących nowe warunki do poprawy jakość życia mieszkańców. Funkcjonowanie dobrze zorganizowanych lokalnych społeczności ma na celu realizację podstawowych praw człowieka, praw obywatelskich i konsumenckich mieszkańców wsi, zgodnie z zakresami działania poszczególnych samorządów gminnych, samorządu powiatowego, a także samorządu województwa wielkopolskiego, w szczególności w sprawach: promocji zdrowia, rynku pracy, rozwoju lokalnego, edukacji, ekonomii i gospodarki społecznej, rolnictwa zrównoważonego, handlu i usług, zarządzania ryzykiem.

W ramach rozwoju lokalnego, na obszarach wiejskich powiatu gostyńskiego. fundacja inicjuje działalności w obszarze pożytku publicznego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i wspierające rozwój poszczególnych wspólnot wiejskich i wspólnot gminnych.


MEDIA OBYWATELSKIE


Fundacja w ramach Społecznego Klastra Wydawniczego prowadzi niezależną działalność dziennikarską i wymianę informacji w obszarach:

  • Ochrona i promocja zdrowia,
  • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Fundacja, jako społeczna organizacja strażnicza (z ang. watchdog) zajmuje się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne lub prywatne korporacje, czy też osoby publiczne mające wpływ na sferę publiczną, w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach.